Dopravní projektování

Hlavní náplní je projektování dopravních staveb převážně tohoto druhu:

 • Místní komunikace
 • Účelové komunikace
 • Pěší komunikace a cyklistické stezky
 • Zklidňování dopravy
 • Statická doprava – odstavné a parkovací plochy

Projekční činnost v těchto stupních:

 • Studie
 • DUR - dokumentace pro vydání územní rozhodnutí podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace)
 • DUR+DSP – sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení podle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace)
 • DSP – dokumentace pro stavební povolení podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení)
 • ohlášení stavby – dokumentace pro ohlášení stavby podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení)
 • DPS – dokumentace pro provedení stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby)

Zajišťujeme také předprojektovou přípravu včetně geodetického zaměření a existence inženýrských sítí a inženýrskou činnost a to především získání vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Mezi další činnost patří:

 • Dopravní průzkumy
 • Sčítání dopravy
 • Pasport dopravního značení

Kontakt:

Ing. Luisa Uhlařová

Telefon: +420 777 554 757
email: luisa.uhlarova@in-ca.cz